RUSSIAN FILM FESTIVAL
Üç gahryman we ýeriň göbegi
Ertekilerden nämäniň bolandygyny öňden bilýäris, ýöne hatda öňem näme boldy? Üç gahryman, soramasalar-da, bu soraga jogap tapmaly bolarlar. Ine, zatlar däli bolup başlady! Gorynyç birden dinozawr tapýar we Alyoşa Popowiç şazada we Julius at bilen göni manyda ýere gaçýar. Indi olary gelejege nädip yzyna gaýtarmalydygyny anyklamaly. Iň esasy zat, Eartheriň syrly göwüsiniň kimdigini ýa-da nämedigini anyklaň.
Öndürilen: 2023
Reanr: Animasiýa
Dowamlylygy: 95 minut
Reectorsissýorlar: Alekseý Tsitsilin, Wladimir Nikolaýew, Alekseý Zamyslow