RUSSIAN FILM FESTIVAL
RUSLAN WE LÝUDMILA. DIŇE ERTEKI DÄL
Lýudmila uly gersogyň gyzyna laýyk bolşy ýaly owadan we batyr. Ruslan onuň mähirli we başarnykly söýgüsi. Weddingöne toýuň öňüsyrasynda Lýudmila erteki şa gyzlarynyň tutuş toplumyny ýygnan hakyky jadygöý Çernomor tarapyndan tutulýar. "Çernomorda" Lýudmilanyň göwnünden turmaýar we özüni gynandyrmaýar. Puşkin ony kim halas eder ?! Şeýle-de bolsa, Ruslan eli we patyşalygyň ýarysy üçin garşydaşlary bardy. Indi ol jadyly topraklardan kowalamaga, iň soňky gürleýän aýy bilen tanyşlyga, äpet we beýleki ajaýyp zatlar bilen çaknyşmaga garaşýar, Gara deňziň özi bilen ýerdäki we asmanda bolan söweş hakda.
Öndürilen: 2023
Reanr: Animasiýa
Dowamlylygy: 85 minut
Re Directorissýor: Konstantin Feoktistow