RUSSIAN FILM FESTIVAL
Эцгийн Халамж
Хойт Осетинскын уул уурхайн тосгон Мизурын залуухан эмэгтэй Ада өөрийн хайртай гэр
бүлээс, эцгийнхээ хатуу гараас зугтахыг оролдоно. Гэвч байдал санаснаас хэцүү болж
хувирна.
<
ХӨТӨЛБӨР рүү буцах